, ,

Płyn odstraszający komary i kleszcze

 

 

 

 

Sumin Płyn odstraszający komary i kleszcze z olejkiem lawendowym.
Substancja czynna: Lawenda, Lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy

Preparat w postaci gotowego do użycia płynu, który stosuje się na skórę ludzi oraz sierść zwierząt domowych i gospodarskich. Płyn odstraszający komary i kleszcze zapobiega ukąszeniom narażonych części ciała u ludzi oraz zapewnia ochronę zwierzętom.

Instrukcja stosowania:

  • Ludzie: odkryte części ciała (z wyjątkiem oczu i błon śluzowych) równomiernie pokryć ilością ok. 2-3 ml płynu. Produkt skutecznie chroni ciało przed ukąszeniami komarów i kleszczy przez 6 godzin.
  • Zwierzęta domowe: stosować na sierść, w ilości zapewniającej dobre pokrycie powierzchni (standardowo ok. 2-3 ml), zwracając uwagę aby płyn nie dostał się do oczu, pyska i błony śluzowe. W przypadku małych psów i kotów, dobre rezultaty zapewnia naniesienie płynu na grzbiet. Skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i kleszczy przez ok. 6 godzin.
  • Zwierzęta gospodarskie: stosować w różnych okolicach ciała, w miejscach oddalonych od siebie o około 30 cm, np. u nasady ogona, na grzbiecie, szyi, w okolicach łopatek i u podstawy kończyn przednich i tylnych. Produkt skutecznie chroni przed ukąszeniami komarów i kleszczy przez 6 godzin.

 

Uwaga!

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych. Informacje uzupełniające
EUH208 Zawiera EUKALIPTUSOWY OLEJEK, Miety pieprzowej olejek. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej


Dostępne opakowania:
125 ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Płyn odstraszający komary i kleszcze”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *