Polityka RODO


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?
Administratorem danych osobowych jest „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp.j., nasz adres: Świerkówki 15 A, 64-605 Wargowo. Możecie się skontaktować z nami w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: odo@sumin.pl, a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane przetwarzamy, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę pomiędzy nami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Informacje te są wykorzystywane również dla prawnie uzasadnionego interesu firmy Sumin (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu spełnienia spoczywającego na administratorze obowiązku prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 6 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa
przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń
uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych.

Czy musicie podawać nam swoje dane?
Swoje dane podajecie dobrowolnie. Są one jednak niezbędne do zawarcia umowy i jej prawidłowej realizacji. Jeżeli nie podacie danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy i zrealizować obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • uzyskania dostępu do swoich danych
 • żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
 • powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnimy Państwa dane o zmianach dokonanych przez Was w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie)
 • żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • żądania przenoszenia danych.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Wysyłając do „SUMIN” zgłoszenie rekrutacyjne zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych (wykraczający poza wskazany w Kodeksie Pracy) w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • w przypadku przekazanych nam danych wskazanych w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, „Sumin” przetwarza je zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzamy je w celu podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą (przeprowadzenia procesu rekrutacji) przed zawarciem umowy. Podanie tych danych konieczne jest do wzięcia udziału w rekrutacji poprzedzającej zawarcie umowy
 • w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (np. wizerunek), przetwarzamy je na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażacie domyślnie poprzez wysyłanie „Sumin” swojego zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego w treści te dane. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji
 • w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (np. informacje dotyczące Waszej prywatności – poglądy polityczne, stan zdrowia), poprosimy Was o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)
  w przypadku danych przekazanych w trakcie rekrutacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach związanych z rekrutacją – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a zatem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobach, nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesu rekrutacji.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji
 • a w przypadku, gdy wcześniej cofniecie zgodę na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy – do momentu cofnięcia zgody
  w przypadku dokumentów włączonych do akt pracowniczych przez okres 10 lat liczony od momentu ustania Waszego zatrudnienia.

Długość tych okresów zależna jest od woli ustawodawcy i może ulec zmianie.


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom wspomagającym nas w zakresie obsługi IT
 • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Waszych danych.

Czy musicie nam Państwo podawać swoje dane?

Swoje dane podajecie dobrowolnie, są one jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji (w podstawowym zakresie).


Jakie prawa Państwu przysługują?

 • uzyskania dostępu do swoich danych
 • żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
 • powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Was w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie)
 • żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • żądania przenoszenia danych.

Jeżeli macie zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych, wolimy abyście zgłosili się do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.
Możecie również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa