,

Aerozol do odstraszania komarów i kleszczy (DEET)

 

 

 

 

Sumin aerozol do odstraszania komarów i kleszczy (DEET), meszki do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Okres działania odstraszającego: 8 godz. W celu zapewnienia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania. Aerozol do odstraszania komarów i kleszczy (DEET) przeznaczony do stosowania na odzieży.
Substancje czynne: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany

 

Niebezpieczeństwo!
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P332+P313 w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć nadal płukać.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 100 ml

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aerozol do odstraszania komarów i kleszczy (DEET)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *