,

Sumin likwiduje zielone naloty na bruku (koncentrat)

 

 

 

 

Sumin likwiduje zielone naloty na bruku koncentrat to środek do konserwacji / ochrony materiałów budowlanych (inne niż drewno) przed glonami i porostami. W zależności od wielkości zielonego nalotu można rozcieńczać w proporcji 1:4 z wodą. Produkt skuteczny i znany na rynku, doskonale likwiduje zielone naloty na bruku oraz na kostce brukowanej, murach czy nagrobkach.
Zawiera substancję czynną: chlorek didecylodimetyloamonu

 

Niebezpieczeństwo!

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Brak skutków ubocznych innych niż wynikające z klasyfikacji.
Przechowywać pod zamknięciem. Pozostałości produktu oraz opakowania zgromadzić a następnie przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadu. Nie dopuścić do przedostania się do cieków wodnych. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami lokalnymi

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 500 ml

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sumin likwiduje zielone naloty na bruku (koncentrat)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *