,

Płyn odstraszający zwierzęta

 

 

 

 

Sumin płyn odstraszający zwierzęta to produkt do walki z: kunami, kretami, nornicami, dzikami i jeleniami, sarnami czy danielami.
To preparat, który w bezpieczny sposób sprawi, że szkodniki będą się trzymały z daleka.
Preparat ma postać stężonego koncentratu. Doskonale rozprowadza się w garażu, wokół gospodarstwa czy w parkach, na polach golfowych lub lotniskach. Można go również skutecznie wykorzystać w pomieszczeniach zamkniętych (piwnicach, strychach).

Produkt przeznaczony do odstraszania:
  • kun w pomieszczeniach, budynkach gospodarczych, inwentarskich, mieszkalnych i użyteczności publicznej a także innych miejsc gdzie czyni szkody np. w pojazdach i urządzeniach a także na strychu i w garażu. Preparat działa po 4 dniach od zastosowania produktu
  • dzików i zwierzyny płowej (m.in. jelenie, sarny, daniele) na polach golfowych, cmentarzach i boiskach piłkarskich. Zabezpiecza teren do 8 tygodni przy bezdeszczowych warunkach
  • kretów i nornic na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. Okres działania do 6 tygodni

Substancja czynna: Geraniol

Sposób użycia:

Przed użyciem należy wstrząsnąć.
Dziki, zwierzyna płowa (m.in. jelenie, sarny, daniele):

  • oprysk na całość w ilości 5 l/ha koncentratu rozcieńczyć w 200-300 l wody i opryskać,
  • bariera zapachowa 2 l/ha koncentratu rozcieńczyć w 50 l wody spryskać pas o szerokości ok. 2 m na 1 ha chronionego terenu.

Kuna:

  • ustawić szklankę lub korytko ze szmatką nasączoną lub oblaną preparatem,
  • w przypadku gryzienia kabli posmarować przewody preparatem nierozcieńczonym.

Krety i nornice:

  • stosować w dawce 20 ml koncentratu i zalać kanał poprzez zdjęcie ziemi z kopca aż do odsłonięcia kanału wejściowego i wprowadzenie płynu do środka; następnie przykryć kanał zdjętą z nich uprzednią glebą by zapach rozchodził się wewnątrz korytarzy. Działa natychmiast po zastosowaniu. Zabieg należy powtarzać po każdorazowym opadzie deszczu.

Sumin płyn odstraszający zwierzęta jest bardzo skuteczny w bezdeszczowych okresach jego działanie może utrzymywać się nawet do ośmiu tygodni. W czasie innych warunków pogodowych mniej więcej do sześciu tygodni. Preparat jest skuteczny już po 4 dniach od zastosowania.

 

Uwaga!
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwalniania do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zmyć dużą ilością wody
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć w miarę możliwości ewentualne szkła kontaktowe. Kontynuować płukanie.
P321 Zastosować określone leczenie (zobacz na etykiecie).
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem
P501 Zawartość/pojemniki przeznaczyć do przemysłowego spalania odpadów.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Dostępne opakowania: 100 ml, 250 ml

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Płyn odstraszający zwierzęta”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *